Zebrania naukowe zorganizowane przez Oddział Poznański:

 

Musea et Sigilla - cykl prelekcji na temat zasobów sfragistycznych znajdujących się w muzeach wielkopolskich:

  

 • 30 listopada 2016 - referat mgr Piotra Pojaska (Muzeum Ziemi Wronieckiej we Wronkach) pt. "Pieczęcie w zbiorach Muzeum Ziemi Wronieckiej na tle sfragistyki i heraldyki miasta Wronki".

 

 • 27 października 2016 - referat Lic. Szymona Baumana (Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM) pt. „Typariusze w zbiorze historycznym muzeum narodowego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego w Szreniawie”.

 

 • 23 czerwca 2016 - referat mgr Ilony Kaczmarek (Muzeum Regionalne w Jarocinie) pt. „Zbiory sfragistyczne muzeum regionalnego w Jarocinie”.

 

 • 10 marca 2016 - mgr Elżbiety Kowalskiej (Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie), Zbiory sfragistyczne muzeum początków państwa polskiego w Gnieźnie.

  

 • 4 lutego 2016 - mgr Angeliki Pilarskiej (Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie), Pieczęcie i odciski pieczętne ze zbiorów muzeum regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogożnie.

  

 • 27 listopada 2014 - mgr Małgorzata Szuman-Gorczyca, mgr Krzysztof Gorczyca (Muzeum Okręgowe w Koninie), Muzealia sfragistyczne w Muzeum Okręgowym w Koninie zbiory działu rzemiosła artystycznego i działu archeologicznego.

 

 • 23 października 2014 - mgr Michała Błaszczyńskiego (Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu), Pieczęcie i tłoki pieczętne w muzeum archidiecezjalnym w Poznaniu.

  

 • 22 maja 2014 -mgr Mikołaj Potocki (Dział Muzealny Biblioteki Kórnickiej PAN), Zbiory sfragistyczne w dziale muzealnym Biblioteki Kórnickiej PAN.

  

 • 24 października 2013 - referat mgr. Sebastiana MAZURKIEWICZA (Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni) pt. "Muzealia sfragistyczne w Muzeum Regionalnym we Wrześni. Kolekcja tłoków pieczętnych i stempli".

 

 

Regularne zebrania Oddziału:
 

 • 23 listopada 2016 - mgr Robert Forysiak-Wójciński (Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Muzeum Książąt Lubomirskich), Sfragistyczne zabytki powstania styczniowego w zbiorach i na wystawach Ossolineum.

 

 • 12 października 2016 - dr Adam Soćko (Instytut Historii Sztuki UAM),  Programy heraldyczne w dekoracji kościołów parafialnych w Kraśniku i Chodlu.

 

 • 16 czerwca 2016 - dr hab. Marcin Hlebionek(Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Pieczęcie przy dokumentach założycielskich i akcesyjnych Związku Pruskiego.

 

 • 17 maja 2016 - prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego), Akcesoria odzieżowe jako godła niemieckich herbów średniowiecznych i symbole heraldyczne w dekoracjach elementów średniowiecznego ubioru miast hanzeatyckich o wspólnych zagadnieniach heraldyki i kostiumologii historycznej.

 

 • 21 kwietnia 2016 - dr hab. Paweł Stróżyk (Instytut Historii UAM), Herby na gotyckiej chrzcielnicy z katedry w poznaniu w związku z odkryciem konserwatorów zabytków.

 

 • 6 kwietnia 2016 - mgr Piotr Kołpak (doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego), Wokół systemu sfragistycznego prymasa Jana Łaskiego

 

 • 17 marca 2016 - dr Arkadiusz Wagner (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Średniowieczne i nowożytne superekslibrisy herbowe a sfragistyka problem zdumiewających zależności.

 

 • 18 lutego 2016 - dr Tomasz Kałuski (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Obraz opata w świetle pieczęci klasztoru cystersów w Libiążu.

 

 • 11 lutego 2016 - prezentację katalogu Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu, pod red. dr Piotra Pokory (Instytut Historii UAM), przy współpracy dr. hab. Marcina Hlebionka (Instytut Historii UMK)

 

 • 21 stycznia 2016 - dr Andrea Mariani (Mediolan – Poznań), „Krzywda bez szkody” Karola Sawickiego. Między wyobrażeniami religijnymi a propagandą rodową.

 

 • 17 grudnia 2015 - dr Adam Górski (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego), Herby na obiektach epigraficznych – przypadki z terenu Dolnego Śląska.

 

 • 26 listopada 2015 – dr Piotr Pokora (Instytut Historii UAM), Pieczęcie episkopatu w monarchii pierwszych Jagiellonów

 

 • 23 października 2015 - dr hab. Zenon Piech, prof. UJ (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego), Pieczęć jako źródło ikonograficzne.

 

 • 22 października 2015 - dr hab. Zenon Piech, prof. UJ (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego), Średniowieczne berła rektorskie Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 •  19 lutego 2015- referat prof. dr. Hab. Tomasza Jurka (Instytut Historii PAN, Poznań), Zapiski heraldyczne. Stan i perspektywy badań.

 • 22 stycznia 2015 - dr Jacek Partyka (Biblioteka Jagiellońska), Herby i superekslibrisy herbowe w księgozbiorze Kamedułów w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej.

 

 • 18 grudnia 2014 - dr Igor Kraszewski (Instytut Historii UAM), Tres rosae, duae koze – oswajanie herbu Szembeków w dawnej Polsce.

 

 • 11 grudnia 2014 - mgr Kateriny Zisopulu-Bleja (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu), Kafle z dekoracją heraldyczną z terenu aglomeracji poznańskiej.

 

 • 20 listopada 2014 - mgr Jarosław Pietrzak (doktorant w Katedrze Historii Nowożytnej Uniwersytetu Łódzkiego), ”Rebus” heraldyczny Mateusza Ignacego Kuligowskiego w służbie propagandy rodowej Sapiehów.

 

 • 16 października 2014 - dr hab. Michał Zwierzykowski, prof. UAM (Instytut Historii UAM), Uwierzytelnianie wielkopolskiej dokumentacji sejmikowej w XVIII wieku.

 

 • 12 czerwca 2014 - dr  Tadeusz Wojciech (Katedra Skandynawistyki UAM), Heraldyka Zakonu Św. Jana Jerozolimskiego.

 

 • 15 maja 2014 - prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego), Typariologia jako subdyscyplina sfragistyki i jej znaczenie w badaniach heraldycznych.

 

 • 21 listopada 2013 - referat dr. Tadeusza Wojciecha Langego (Katedra Skandynawistyki UAM), Heraldyka Zakonu Św. Jana Jerozolimskiego - instytucje i miejscowości.

 

 • 7 listopada 2013 - dwugłos o grach edukacyjnych i heraldyce - prof. dr hab. Lech Trzeciakowski (IH UAM) i dr Igor Kraszewski (IH UAM).

 • 20 czerwca 2013 - referat mgr. Jarosława Pietrzaka (doktoranta KHN UŁ), Czarny Orzeł i Św. Michał Archanioł - radziwiłłowscy przewodnicy dusz. O kulturowym wymiarze godeł heraldycznych.

 • 6 czerwca 2013 - referat dr. hab. Marka Adamczewskiego (prof. UŁ), Trzymacze w herbach Arcybiskupów Gnieźnieńskich w pierwszej ćwierci XVII wieku - rozważania na podstawie materiału sfragistycznego.

 

 • 16 maja 2013 - referat dr. Macieja Dorny (IH UAM), Kanon nauk pomocniczych historii - od Johanna Christopha Gatterera do Brygidy Kürbis. Próba refleksji krytycznej.

 • 24 kwietnia 2013- referat dr. hab. Pawła Stróżyka (IH UAM), Monumenta Poloniae Heraldica - założenia badawcze projektu.

 

 • 18 kwietnia 2013 - dwugłos o współczesnej heraldyce papieskiej (I. Kraszewski z Instytutu Historii UAM, T.Jeziorowski z Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego).

 

 • 21 marca 2013 - referat mgr Aleksandry Losik-Sidorskiej (BK PAN, IH UAM), Zespół heraldycznych płyt nagrobnych z fundacji Arcybiskupa Jana Łaskiego a problem kaplicy Św. Stanisława w Gnieźnie.

 

 • 20 marca 2013 - referat dr. Bartłomieja Czarskiego (BN, W-wa), Kompozycje słowno-heraldyczne w staropolskich drukach ślubnych i pogrzebowych.

 

 • 21 lutego 2013 - referat dr. Igora Kraszewskiego (Instytut Historii UAM), Początki i rozwój heraldyki akademickiej

 • 31 stycznia 2013 - II Uniwersyteckie Seminarium Heraldyczne - Znaki i symbole narodowe w Powstaniu Styczniowym 1863-1864

 

 • 24 stycznia 2013 - referat dr. Pawła Klinta (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Rysunki herbów w wielkopolskich księgach grodzkich (XVI-XVIII wiek)

 

Joomla templates by a4joomla