Rozdział V

ODDZIAŁY TOWARZYSTWA

§ 35.

Oddziały Towarzystwa powołuje uchwałą Zarząd Główny. Do utworzenia Oddziału wymagany jest wniosek co najmniej 25 osób.

§ 36.

Władzami Oddziału są:
1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 37.

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
2. W walnym Zebraniu Członków Oddziałów biorą udział z głosem decydującym wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi Oddziału, a członkowie wspierający poprzez swoich przedstawicieli i osoby zaproszone z głosem doradczym.
3. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.
a. zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału co 3 lata zawiadamiając członków o dacie, miejscu i porządku obrad najpóźniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania,

b. nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a1. z własnej inicjatywy,
b1. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c1. na wniosek Zarządu Głównego,
d1. na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Oddziału.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału winno zostać zwołane w przeciągu 30 dni od daty złożenia żądania lub wniosku.

§ 38.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. uchwalanie ogólnego kierunku działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami i wytycznymi naczelnych władz Towarzystwa,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji rewizyjnej Oddziału,
3. podejmowanie na wniosek Komisji rewizyjnej Oddziału uchwały o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału,
4. wybór w tajnych głosowaniach członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
5. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów,
6. uchwalenie, w ramach statutu, regulaminu Oddziału.

§ 39.

Postanowienia 17 i 20 statutu stosuje się analogicznie do Walnego Zebrania Członków Oddziału.

§40.

1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi od 5 o 9 osób, w tym: prezes, jeden lub dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i ewentualnie ich zastępcy, wszyscy wybrani spośród członków Zarządu Oddziału na jego pierwszym posiedzeniu.
2. W zebraniach Zarządu Oddziału uczestniczą z głosem doradczym przewodniczący sekcji i komisji powołanych przez Oddział.

§ 41.

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie ze statutem i uchwałami władz Towarzystwa,
2. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
3. powoływanie i rozwiązywanie za zgodą Zarządu Głównego sekcji i komisji, uchwalanie w ramach statutu, ich regulaminów oraz nadzorowanie działalności,
4. opracowywanie preliminarzy budżetowych i przedstawianie ich do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu,
5. zarządzanie przydzielonym Oddziałowi majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień nadanych przez Zarząd Główny,
6. składanie okresowych sprawozdań Zarządowi głównemu z merytorycznej i finansowej działalności Oddziału,
7. tworzenie, za uprzednią zgodą Zarządu Głównego, zbiorów i pracowni naukowych oraz organizowanie wydawnictw regionalnych,
8. podejmowanie wszelkich innych prac i przedsięwzięć zmierzających do urzeczywistnienia statutowych celów Towarzystwa.

§ 42.

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż kwartał.

§ 43.

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród swego grona przewodniczącego i sekretarza,
2. Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

§ 44.

Do kompetencji komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1. przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Oddziału,
2. występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
3. składnie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału sprawozdania ze swej działalności oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału,
4. kontrolowanie opłacania składek.
5. w przypadkach szczególnej wagi występowanie do zarządu Oddziału z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału.

§ 45.

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału może podejmować czynności kontrolne we wszystkich agendach Oddziału.

 

Joomla templates by a4joomla