Rozdział IV

§ 16.

1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
a. Walne Zgromadzenie Delegatów,
b. Zarząd Główny,
c. Główna Komisja Rewizyjna,
d. Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata.
3. Władze Towarzystwa mają prawo kooptacji nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu wybranego przez Walny Zjazd na miejsce wygasłych mandatów.

§ 17.

1. Uchwały władz Towarzystwa, poza wyjątkami przewidzianymi w statucie, zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności - w pierwszym terminie - co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, w drugim terminie - bez względów na liczbę obecnych.
2. W wypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. Głosowanie tajne odbywa się na wniosek 1/2 obecnych uprawnionych do głosowania.

 


 

 

Joomla templates by a4joomla