Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.

§ 9.

1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda pełnoletnia osoba pragnąca uczestniczyć w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje uchwałą Zarząd Oddziału i zatwierdza Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 10.

1. Godność członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów osobom, które położyły wybitne zasługi w realizacji celów Towarzystwa.
2. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych Towarzystwa, natomiast są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

§ 11.

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc dla Towarzystwa.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działają w Towarzystwie za pośrednictwem upoważnionych  przedstawicieli.

§ 12.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
2. uczestniczenia w zjazdach, posiedzeniach, konferencjach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo,
3. korzystania ze zbiorów i biblioteki Towarzystwa,
4. otrzymywanie wydawnictw Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny.

§ 13.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. uczestniczenia w realizacji celów Towarzystwa,
2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa,
3. terminowego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 14.

1. Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
2. Członkowie wspierający mają prawo korzystać z pomocy Towarzystwa.
3. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi mogą uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Delegatów za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
4. Obowiązkiem członków wspierających jest okazywanie pomocy w realizacji celów Towarzystwa - zgodnie z dobrowolnie przyjętymi przez tych członków zasadami.

§ 15.

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
    a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Oddziału,
    b. skreślenia z listy członków przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres przekraczający jeden rok - pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia,
    c. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
2. Członkiem wspierającym przestaje być ten, kto występuje z Towarzystwa na własne żądanie lub zostaje skreślony przez Zarząd Główny.
3. Członkostwa honorowego pozbawia przez uchwałę Walne Zgromadzenie Delegatów.

 

Joomla templates by a4joomla