Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 6.

Celem Towarzystwa jest rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie badań z dziedziny heraldyki jako nauki historycznej, jak również z zakresu wszystkich innych nauk pozostających w związku z heraldyką, troska o rozwój sztuki heraldycznej, oraz reprezentowanie i zrzeszanie ogółu polskich badaczy z zakresu wymienionych dziedzin i miłośników tych badań.

 

§ 7.

Dążąc do realizacji wymienionych celów Towarzystwo:


1. pobudza i organizuje naukowe badania nad heraldyką oraz doskonali i pogłębia wśród swoich członków znajomość heraldyki i warsztatu badawczego heraldyka,


2. rejestruje, dokumentuje i otacza opieką zabytki heraldyczne jako świadectwo kultury narodowej,


3. współpracuje z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi, archiwami, muzeami, a także innymi instytucjami w sprawie badań naukowych w zakresie heraldyki oraz we wszystkich innych sprawach objętych działalnością Towarzystwa,


4. organizuje zjazdy, konferencje, odczyty i zebrania naukowe, oraz wystawy i pokazy poświęcone problematyce heraldycznej,


5. dba o poprawność heraldyczną i stylistyczną używanych współcześnie godeł i herbów oraz konsultuje ich tworzenie,


6. wydaje i popiera publikacje naukowe i popularnonaukowe poświęcone heraldyce,


7. upowszechnia wśród Polonii znajomość herbów polskich jako elementu więzi z krajem,


8. współdziała z pokrewnymi stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.

 

Joomla templates by a4joomla