Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego,

stara seria, tomy I-XI (1908/9-1931/2)

 

Elektorowie królów Władysława IV, Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III

 

  • Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. 1911 T.2

Poczet rodów szlachty polskiej wieków średnich - Franciszek Piekosiński


Wypisy heraldyczne z ksiąg poborowych, opracował Franciszek Piekosiński
1. Rekognicyarz poborowy Woj. podlaskiego z r. 1581
2. Ksiega podskarbinska Nr 8

 

Wywody szlachectwa w Polce XIV-XVII. w. - Dr Władysław Semkowicz

 

  • Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. 1913 T.4

Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. 1913 T.4 cz.1
Otto Forst-Battaglia: wywód przodków Maryi Leszczyńskiej


Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. 1913 T.4 cz.2
Dr Helena Polaczkowna: szlachta w Siewierzu biskupim w latach 1442-1790

 

Od Redakcji
Studja nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego VIII. Rod Samsonów-Watow, przez ks. Stanisława Kozierowskiego (z mapa) str. 11
O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachta polska w Horodle 1413 r. (ciąg dalszy), przez Dra Władysława Semkowicza (z mapa) str. 39
O kolebce rodu Zamojskich i o Piwach-Prawdzicach na Rusi, przez Dra Kazimierza Sochaniewicza str. 58
Rod Sałtykowych-Sołtyków i list Michajla Hlebowicza Sałtykowa do Lwa Sapiehy z r. 1611, przez Z. L. Radzimińskiego str. 77
Utrata i odzyskanie szlachectwa przez Dra Antoniego Prochaskę str. 83
Pieczęć polska przy akcie traktatu pokojowego w Arras z r. 1435, przez Dra Wladyslawa Semkowicza str. 85
Zuzytkowanie metryk koscielnych do badan naukowych przez Dra Kazimierzea Dobrowolskiego str. 90

Recenzje:
Dr Leon Bialkowski: Podole w XVI w., przez Z. L. Radziminskiego str. 111
Otto Forst-Battaglia: Genealogische Tabellen zur Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit,
Tenze, Vom Herrenstande, przez Dra Wladyslawa Semkowicza str. 124

Zagadnienia i Odpowiedzi str. 127
Sprawy Towarzystwa str. 128
Pokwitowania str. 129
Sprostowania str. 130

 

Kozierowski St. Ks., Nieznane zapiski heraldyczne cz. II str. 1
Poklosie heraldyczne (Praca zbiorowa) str. 23
Dabkowski P. Dr., Szkice z zycia szlachty sanockiej w XV stuleciu str. 38
Bialkowski L. Dr., Rod Czamborow-Rogalow w dawnych wiekach str. 81
Semkowicz Wl. Dr., O litewskich rodach bojarskich zbratanychh z szlachta polska w Horodle 1413 r.(14. Rod Awdancow-Gasztoldow) str. 116
Dziadulewicz St., Drobiazgi heraldyczne str. 127
Sochaniewicz K. Dr., Sitanscy h. Nalecz na pograniczu chelmsko-belskiem w XV i XVI w. str. 146
Cholodecki Bialynia J., O herbach Bemow i Bemow de Cosban str. 159
Recenzje str. 167
Zagadnienia i odpowiedzi str. 172
Polska bibljografia heraldyczno-genealogiczna za lata 1914-1921 (opr. Z. G. Wdowiszewski) str. 173
Sprawy Towarzystwa heraldycznego str. 198

 

Friedberg M. Rod Labedziow w wiekach srednich str. 1
Namyslowski B. Merki rybakow pomorskich. Przyczynek do heraldyki i folkloru str. 101
Polaczkowna H. Rod Wezenborgow w Polsce i jego pierwotne gniazdo str. 131
Sochaniewicz K. Ze studjow nad rozsiedleniem szlachty w Ziemi chelmskiej. Smokowie-Slepowrony w XV i XVI wieku na Chelmszczyznie, przybysze z Mazowsza str. 175
Semkowicz Wl. Losk i wygasniecie Korybutowiczow str. 197
Semkowicz Wl. O litewskich rodach bojarskich, zbratanych z szlachta poslska w Horodle 1413 r. (Ciag dalszy) str. 210

Miscellanea:
Dziadulewicz St. Drobiazgi heraldyczne str. 221
Wdowiszewski Z. Nieznane zapiski heraldyczne str. 229
Dziadulewicz St. Do artykulu p. J. B. Cholodeckiego pt. "O herbach Bemow i Bemow de Cosban" str. 230

Wspomnienie posmiertne: †Jan Marek Gozdawa Gizycki przez Z. L. Radziminskiego str. 233
Polska bibliografia heraldyczno-genealogiczna za lata 1922-1924 i uzupelnienie za lata 1914-1921 opr. Z. Wdowiszewski str. 244
Zagadnienia i odpowiedzi str. 255
Sprawy Towarzystwa str. 257

 

Gorski K. Rod Odrowazow w wiekach srednich str. 1
Radziminski Luba Z. Sprawa odrebnego pochodzenia Chodkiewiczow litewskich i bialoruskich str. 109
Semkowicz Wl. O litewskich rodach bojarskich, zbratanych z szlachta polska w Horodle 1413 r. str. 133
Nieznane zapiski heraldyczne
I. Zapiski Sieradzkie, wyd. ks. St. Kozierowski str. 144
II. Zapiski mazowieckie z XV i XVI w. wyd. Z. Wdowiszewski str. 149
Dziadulewicz St. Rekognicjarz poborowy powiatu tucholskiego str. 162
Niwinski M. Polacy w sluzbie komuny bolonskiej str. 169
Bialkowski L. Urzednicy ziemscy podolscy wieku XVI i pocz. XVII str. 174
Pomaranski St. Do genealogji Jozefa Goluchowskiego str. 181

Recenzje:
1) Dr. Arnold St.: Moznowladztwo polskie w XI i XII w. i jego podstawy gospodarczo-spoleczne (rec. M. Friedberg) str. 189
2) Bem de Cosban Wl. hr. General Jozef Bem (re. N. G.) str. 202
3) Radziwill Al. Fryd. X. Domy najstarszej linji ksiazat Radziwillow (rec. N. G.) str. 203
4) Pilnacek. J. Radokmen a vyvod T. G. Masaryka (rec. H. Polaczkowna) str. 203
Polemika: W sprawie Zywota sw. Florjana: K. Dobrowolski contra K. Gorski str. 204

Nekrologja:
1) Sp. Kazimierz Pulaski przez Z. L. Radziminskiego str. 205
2) Sp. Dr. Piotr Prawdzic Kucharski str. 214

Zagadnienia i Odpowiedzi str. 215
Sprawy Towarzystwa str. 218

 

Wdowiszewski Z. Rod Bogorjow w wiekach srednich str. 1
Kozierowski St. Ks. Rod Porajow-Rozycow str. 97
Mikucki S. Barwa w heraldyce sredniowiecznej. Cz. I. Herby rycerstwa zachodniego i polskiego str. 191
Semkowicz W. O litewskich rodach bojarskich, zbratanych z szlachta polska w Horodle 1413 r. (Dok.) str. 251

Recenzje:
1) Wojciechowski Z. Prawo rycerskie w Polsce przed Statutami Kaz. W. (rec. M. Friedberg) str. 261
2) Pilnacek J. Staromoravsti rodove (rec. H. Polaczkowna) str. 274
3) Wannow R. Geschichte der Familie Wannow (Wannovius) (rec. M. F.) str. 278

Wdowiszewski Z. Polska bibljografia heraldyczno-genealogiczna za lata 1925-1928 str. 281

Nekrologia:
1) S.p. Zygmunt Luba Radziminski przez K. Sochaniewicza str. 301
2) S.p. Artur Reiski przez L. B. str. 318
Zagadnienia i Odpowiedzi str. 320
Sprawy Towarzystwa str. 323

 

KLEJNOTY DLUGOSZOWE krytycznie opracowal i na nowo wydal Dr Marjan Friedberg

 

Ludwik Wyrostek - Rod Dragow-Sasow na Wegrzech i Rusi Halickiej

 

 

webmaster składa podziękowania p. Feliksowi Grabowskiemu, za zgodę na wykorzystanie przygotowanego przez Niego zestawienia ( http://www.grabowscy.net.pl/?q=node/208 )

 

Joomla templates by a4joomla